salam sadeghie

دنبال کنید تا دنبال شوید

salam sadeghie

دنبال کنید تا دنبال شوید

تاریخ تحویل: شنبه(۹۴/۱۲/۸)

::.حساب و جبر .::

ارسال شده توسط متین پاک منش و احمد رضا دارابی در تاریخ 94/12/07 حل پلی کپی داده شده.

::.علوم - زیست و زمین .::

ارسال شده توسط متین پاک منش و احمد رضا دارابی در تاریخ 94/12/07

متن صفحه ی 29 فصل 13دفتر زیست و زمین ترجمه شود.